Achiziții publice

Anunț intenție achiziție “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Cod CPV: 71410000-5  Servicii de urbanism

Cod CPV: 71241000-9  Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru P.U.D.

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru S.F.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 23.12.2019 ora 11.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cerințe minime: Experienţa similară cu obiectul contractului se solicită prin completarea formularului  în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 50.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a maximum 3 contracte. Execuţia serviciilor prezentate ca experienţă similară se confirmă prin prezentarea de certificate sau documente de bună execuţie datate, semnate şi parafate de către beneficiarul public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-au desfășurat serviciile, ducerea la bun sfârşit a serviciilor de proiectare.

 

Documentele prin care ofertanţii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

– copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;

– certificate de predare primire;

-recomandări;

– procese verbale de recepţie parțială/finală;

– certificări de bună execuţie;

– certificate constatatoare

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat).

Propunerea tehnică: va conține cerințele minime de proiectare prevăzute în tema de proiectare,  Proiectul tehnic faza SF(partea scrisă și partea desenată) va fi întocmit conform prevederilor HG 907/2016.

Pentru întocmirea ofertei vă anexăm:

– nota conceptuală

– tema de proiectare

-extras CF nr. CAD 79210, S=40.433 mp.

-Certificat Urbanism nr.44/2019

-Plan UTR

-Plan amplasament si delimitare imobil.

Propunerea financiară: prețul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, defalcat pe servicii de proiectare SF și servicii urbanism PUD. Nu se modifică sau ajustează pe toată perioada de derulare a contractului.

Persoana de contact: ec. Potinteu Vasile, tel: 0733 670589

e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro,

Limba în care trebuie elaborată oferta: română

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Cert.Urb. 44-02.08.2019

Compl. sportivExtras

CF 79210-03.12.2019

Modele formulare

Nota conceptuala

Plan amplasament si delimitare imobil

Plan UTR

Tema Proiectare

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

Anunț intenție achiziție LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 30.12.2019 ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 30.12.2019 ora 11.30.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1124318 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

documentatie de atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț intenție achiziție LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 16.12.2019 ora 15.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 17.12.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1121686 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cuantumul garanţiei de participare este de: 2000,00 lei.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

Documentatie atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț intenţie achiziţionare LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3”.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 29.11.2019 ora 13.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 02.12.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1118671 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cuantumul garanţiei de participare este de: 2000,00 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

Documentatie de atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”.

Suma maximă disponibilă este de 2521,00 lei, fărăTVA.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 07.11.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Condiții de participare. Deținător de Autorizație de diriginte de șantier categoria de importanță C, Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și canalizare.

Durata lucrărilor 3 luni.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Anunt publ. dirig.s.

AUTORIZATIE CANAL GARDA

Decl.-mediu-social-munca

Declaratie-experienta-similara

Formular-art.60

Formular-oferta

 

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

 

Anunț achiziție Lucrări de modernizare rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai – proiectare și execuție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări de modernizare

rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai  – proiectare și execuție . Suma maximă disponibilă este de 168067,22 lei, fără TVA (200000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

documentatie-de-atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziții Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş, necesare actualizării valorii contabile a acestora.  Suma maximă disponibilă este de 36000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1107158, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Documentație atribuire

Clarificari 1

Clarificari 2

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI DE BRANȘARE LA UTILITĂȚI A IMOBILELOR SITOARE PE STR. PRELUNGIRE OC. GOGA DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ Cod CPV 45231100-6 – Lucrări generale de construcții de conducte”. Suma maximă disponibilă este de 30000,00 lei, cu TVA. În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.09.2019 ora 10.00.

Lista cu cantitățile de lucrări este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice (Achiziții și licitații publice).

Cantitățile de lucrări sunt estimative, plata facându-se la cantitățile de lucrări efectiv realizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

liste cu cantitatile de lucrari

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Anunț achiziție consumabile pentru imprimante şi copiatoare

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoareSuma maximă disponibilă este de 21008,40 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 05.09.2019, ora 10:00.

OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 05.09.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1100005 din 29.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE

MORAR VIOREL

Înapoi sus