Achiziții publice

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale pentru instalație stradală apă potabilă.

Suma maximă disponibilă este de 84.033,61,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând caracteristicile tehnice din anexa cu lista de materiale. Oferta se va transmite pe e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 02.07.2020, ora 16:00. Lista cu materialele este publicată ca anexă la prezentul anunț pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Primar                                        Șef birou achiziții

Silviu Vințeler                           ec. Vasile Potinteu

 

Anunt – semnat

Lista materiale apă

Anunț intenție achiziție accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 18700,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 04.06.2020, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1149770, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Caiet sarcini

Anunț de intenție achiziționare Registre Agricole şi Registre centralizatoare pentru perioada 2020-2024

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Registre Agricole şi Registre centralizatoare pentru perioada 2020-2024” Cod cpv: 22800000-8.  Suma maximă disponibilă este de 9630,25 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei sau să o transmită prin e-mail la adresa achizitii@primariaocnamures.ro pâna în data de 09.03.2020, ora 14:00.

OFERTELE SE VOR ANALIZA ÎN DATA DE 10.03.2020, ora 09:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1132931 din 02.03.2020, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

 Documentatie de atribuire

Clarificare 1

Clarificare 2

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE,

MORAR VIOREL

Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 22 sectoare cadastrale

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 22 sectoare cadastrale respectiv nr. 1, 4, 10, 27, 32, 38, 42, 46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 84, 88, 92, 105  în  vederea  înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Ocna Mureș, județul Alba Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Suma maximă disponibilă este de 96,60 lei/imobil, conform sesiunii VI de finanțare 2019-2021. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc să-şi depună oferta, până în data de 17.02.2020, ora 12:00, la registratura, cam.1.

Ofertanții participanți trebuie să dețină autorizație valabilă la momentul depunerii ofertei (PFA categoria A, B sau D; PJA categoria l, ll sau lll), vizată de ANCPI.

Se va depune copie „conformă cu originalul” după autorizația ANCPI, în caz contrar oferta va fi considerată ca inacceptabilă.

Ofertantul declarat câștigător va posta oferta în SICAP în termen de 24 ore de la primirea comunicării, în caz contrar oferta va fi declarată inacceptabilă.

Documentația de achiziție este publicată atât în SICAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1129703, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670587, persoană de contact: ing. Gârlea Liviu sau prin e-mail, la adresa agricol@primariaocnamures.ro

 

E R A T Ă

la anunțul publicitar nr.2218/12.02.2020, referitor la achiziţia de servicii de cadastru

Art.1. Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 20.02.2020, ora 10,00. 

Ctr. finantare sesiunea VI

Formular oferta

Propunere de contract

PV 1476-11.02.2020 OCPI

Erata

Biroul achiziții publice,  ec. Potinteu Vasile

 

Anunț intenție achiziție “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Cod CPV: 71410000-5  Servicii de urbanism

Cod CPV: 71241000-9  Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru P.U.D.

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru S.F.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 23.12.2019 ora 11.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cerințe minime: Experienţa similară cu obiectul contractului se solicită prin completarea formularului  în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 50.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a maximum 3 contracte. Execuţia serviciilor prezentate ca experienţă similară se confirmă prin prezentarea de certificate sau documente de bună execuţie datate, semnate şi parafate de către beneficiarul public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-au desfășurat serviciile, ducerea la bun sfârşit a serviciilor de proiectare.

 

Documentele prin care ofertanţii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

– copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;

– certificate de predare primire;

-recomandări;

– procese verbale de recepţie parțială/finală;

– certificări de bună execuţie;

– certificate constatatoare

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat).

Propunerea tehnică: va conține cerințele minime de proiectare prevăzute în tema de proiectare,  Proiectul tehnic faza SF(partea scrisă și partea desenată) va fi întocmit conform prevederilor HG 907/2016.

Pentru întocmirea ofertei vă anexăm:

– nota conceptuală

– tema de proiectare

-extras CF nr. CAD 79210, S=40.433 mp.

-Certificat Urbanism nr.44/2019

-Plan UTR

-Plan amplasament si delimitare imobil.

Propunerea financiară: prețul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, defalcat pe servicii de proiectare SF și servicii urbanism PUD. Nu se modifică sau ajustează pe toată perioada de derulare a contractului.

Persoana de contact: ec. Potinteu Vasile, tel: 0733 670589

e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro,

Limba în care trebuie elaborată oferta: română

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Cert.Urb. 44-02.08.2019

Compl. sportivExtras

CF 79210-03.12.2019

Modele formulare

Nota conceptuala

Plan amplasament si delimitare imobil

Plan UTR

Tema Proiectare

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

Anunț intenție achiziție LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 30.12.2019 ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 30.12.2019 ora 11.30.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1124318 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

documentatie de atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț intenție achiziție LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 16.12.2019 ora 15.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 17.12.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1121686 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cuantumul garanţiei de participare este de: 2000,00 lei.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

Documentatie atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț intenţie achiziţionare LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3”.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 29.11.2019 ora 13.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 02.12.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1118671 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cuantumul garanţiei de participare este de: 2000,00 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

Documentatie de atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”.

Suma maximă disponibilă este de 2521,00 lei, fărăTVA.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 07.11.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Condiții de participare. Deținător de Autorizație de diriginte de șantier categoria de importanță C, Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și canalizare.

Durata lucrărilor 3 luni.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Anunt publ. dirig.s.

AUTORIZATIE CANAL GARDA

Decl.-mediu-social-munca

Declaratie-experienta-similara

Formular-art.60

Formular-oferta

 

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

 

Anunț achiziție Lucrări de modernizare rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai – proiectare și execuție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări de modernizare

rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai  – proiectare și execuție . Suma maximă disponibilă este de 168067,22 lei, fără TVA (200000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

documentatie-de-atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support