Concursuri angajări

Anunț

Privind rezultatul  probei interviu  a examenului organizat de institutia, Oraş Ocna Mureş, în data de 10.06.2019 în vederea ocupării, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului de inspector, clasa I, grad profesional, superior din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț

Anunț privind rezultatul la proba de selecţie a dosarelor depuse pentru  participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat din data de 10.06.2019 ora 1100  de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru  funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului şi funcţia publică de executie deţinută în statul de funcţii Funcţia publică de executie pentru care candidează Nr. înregistrare formularul de înscriere Vechimea în grad profesional deţinut ani/luni/zile la data de 27.05.2019 Rezultatul verificării dosarelor

Admis/ Respins

Motivul respingerii dosarului
1. Barbu Liana Monica inspector, clasa I, grad profesional principal inspector, clasa I, grad profesional superior 8163/16.05.2019 3 ani și 4 luni și 26 zile ADMIS

 

       Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs/examen inregistrate la instituţia Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27.

Secretar comisie,

Referent III superior,

Cociș Ioana Rodica

 

 

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primarul oraşului Ocna Mureş organizează în data de 10.06.2019 ora 1100, la sediul instituţiei, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr.27, județul Alba, examen/concurs de promovare în grad profesionl imediat superior pentru funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului, de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, compartiment evidența persoanelor, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

1.Etapele privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior constau în următoarele probe:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute, se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, Serviciul buget contabilitate resurse umane.

            b)Proba scrisă care va avea loc în data de 10.06.2019 ora 1100 la sediul instituţiei Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba în  sala de şedinţe;

 1. c) Proba interviu –data, ora şi locul susţinerii probei interviu va fi comunicată la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.
 2. 2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, funcţionarul public pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevazute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 4. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 5. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 1. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării anunţului, respectiv în perioada cuprinsă între 06.05.2019-27.05.2019 ora 1600 la serviciul buget contabilitate, resurse umane-salarizare şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:
 2. a) cererea de înscriere la examen, prevăzută de anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.611/2008, cu modificata şi completată;
 3. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 4. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
 5. 4. Bibliografia de examen/concurs

 

-Constitutia României,

-Legea nr.188/1999-r2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.7 /2004 – privind Codul de conduită al funcţionarului public-republicată;

-Legea nr. 215/2001 (r1)-privind administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare,

                – Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanța de urgența a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetatenilor romani*)(republicare 1);

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată;

-Hotărârea guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs/examen sunt disponibile accesând pagina oficială www.primăriaocnamures.ro sau la telefon/fax 0258871217/ interior 215, persoana de contact Sasu Maria referent III superior în cadrul  Serviciul buget contabilitate resurse-umane.

Proces verbal de afisare concurs promovare

       PRIMAR,                   DIRECTOR EXECUTIV,

SILVIU VINŢELER                  AIDA-VETURIA ONAC

 

 

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                           Referent III superior,

                                                                                                                                  Sasu Maria

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT PROBA SCRISĂ

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat proba scrisă pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11:00 de către Primarul oraşului Ocna Mureş, pentru 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS

Instituţia publică Oraş Ocna Mureş cu sediul în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 13.12.2018 ora 1100 examen/concurs de recrutare, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 –statutul funcţionarilor publici, coroborat cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. c), art. 22 alin.(1-2) din H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Anunțul complet și formularul de înscriere pot fi accesate la link-urile de mai jos.

[Vezi anunț]
[Vezi formular de înscriere]

ANUNȚ CONCURS

Primarul oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler organizează în data de 15.11.2018, ora 1000 în conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) al Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completatările ulterioare, concurs/examen pentru promovare în grad/treaptă profesională pentru funcții contractuale.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support