Noutăți

Anunț concurs

Instituția publică Oraș Ocna Mureş organizează în data de 10.01.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de şofer I în cadrul serviciului de transport public local, compartimentul transport public local din cadrul instituției organizat conform Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba, astfel:

 

 1. Proba scrisă care va avea loc în data 10.01.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27, sala de ședințe;
 2. proba practică va avea loc în data 10.01.2020 ora 1400 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27;
 3. proba interviu se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 10.12.2019-23.12.2019 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de şofer I  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

 • condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  profesionale/medii;

Permis auto de conducere în categoria de transport B,C, C+E, D;

Atestat profesional de transport public de persoane;

Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

minim 5 ani vechime în munca  de şofer.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

                         -abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;

– disponibilitate la un program flexibil.

 1. c) dosarul de concurs trebuie să conţină, conform 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 2011 cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de Serviciul Resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îneplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

     8) Atestat profesional de transport public de persoane, în original;

       9)Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

      10)Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la alin.1, lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

d)Bibliografia:

1.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

2.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

 1. 3. Legea nr.92/2007- privind serviciile publice de transport personae în unitățile administrativ teritoriale cu modificării;
 2. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;

            5.Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871.217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

            PRIMAR,                                                    

 SILVIU VINŢELER                                                 

DIRECTOR EXECUTIV,

AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit

Referent III superior,

Sasu Maria       

Anunț public

Primăria orașului Ocna Mureș, titular al proiectului pentru obiectivul de investiții –Amenajament pastoral pentru pajiștile din orașul Ocna Mureș – cu amplasamentul pe U.A.T. Ocna Mureș, jud. Alba, în conformitate cu HG 1076/2004, anunță publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus la APM Alba prima versiune a proiectului sus menționat în vederea solicitării avizului de mediu .

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr.7 B, Alba Iulia și la sediul titularului – Primăria orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud.Alba, în zilele de luni – vineri între orele 10 -14 .

Observațiile publicului cu privire la prima versiune a proiectului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț .

PRIMAR

Silviu VINȚELER

Anunț achiziții Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş, necesare actualizării valorii contabile a acestora.  Suma maximă disponibilă este de 36000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1107158, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Documentație atribuire

Clarificari 1

Clarificari 2

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț: AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE

AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE ENUMERATE MAI JOS S-A FĂCUT PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI JURIST SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

 1. 1.Sectorul 90 – tarlaua PIETRAR – Micoșlaca și tarlaua ÎNTRE CĂLI – partea dreaptă a drumului Pustabăgău – Cistei
 2. Sectorul 51 – tarlalele – HORGOȘ – Cistei, RÂTUL I, RÂTUL II, RÂTUL III, ȘES MIC STÂNGA – UIOARA DE JOS
 3. Sectorul 52 – tarlalele – ȘES MIC DREAPTA, ȘES MARE STÂNGA – UIOARA DE JOS, ȘES MARE DREAPTA – UIOARA DE JOS, DELNIȚI – UIOARA DE JOS, TEREN FOTBAL ȘI BATALE – LÂNGĂ GROAPA DE GUNOI – UIOARA DE JOS
 4. Sectorul 23 – tarlaua BERC RĂZBOIENI LÂNGĂ CASA DE POMPE
 5. Sectorul 75 – tarlalele RĂZOARE CISTEI nr. I, II, III, IV și ȘTIUBEI CISTEI
 6. Sectorul 25 – tarlalele BERC RAZBOIENI – lângă canton
 7. Sectorul 24 – tarlalele DELNIȚA MICĂ RĂZBOIENI, DELNIȚA MARE RĂZBOIENI și BERC MARE RĂZBOIENI
 8. Sectorul 22 – tarlaua DUPÂ DEPOU – PREFABRICATE RÂZBOIENI
 9. Sectorul 70 – tarlaua DIN SUS DE SAT – CISTEI, LA MARIAN – CISTEI, LA JIDOVU – CISTEI, LA BORASU – CISTEI

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400

ÎNTOCMIT,

ing. Liviu Gârlea

Compartimentul agricol, cadastru agricol                                                   

Nr. 15106 din 24.09. 2019               

 

Mesajul primarului Silviu Vințeler cu ocazia deschiderii noului an școlar

Deschiderea noului an școlar aduce, de fiecare dată, atât pentru elevi și părinți, cât și pentru profesori, bucuria începutului, a înnoirii vieții.
Tradiția școlii ocnamureșene, generațiile de absolvenți de bună calitate care au făcut faimă învățământului orașului obligă la continuarea performanțelor în educație. Rezultatele elevilor noștri, de care ne bucurăm în fiecare an, încununează o muncă transformată în pasiune de către dascălii lor.
S-a încheiat un ciclu, s-au dat examene, începeți un alt ciclu, vă bucurați, uneori întâmpinați dificultăți pe care le învingeți. Drumul de urmat este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.
Pe acest drum vă angajați astăzi împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care vă desfășurați activitatea este școala.
Aici se sădește în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea.
Școala este izvorul științei, al cunoașterii și al înțelepciunii. Dar școala trebuie să fie, de asemenea, un catalizator al întâlnirii, al exersării virtuții, al formării pentru viaţă și al deschiderii către adevăr, onestitate, respect și dreptate. Fără o educație centrată pe valorile spirituale și culturale, creștine și românești, nu veți putea să pășiți spre viitor cu speranță și încredere.
În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.
Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață, pentru voi. Profesorii vă sunt alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.
Acum, la început de an școlar, doresc să vă urez mult succes și îmi exprim speranța că veți reuși să vă bucurați de fiecare zi de școală.

Primar al orașului Ocna Mureș
Silviu Vințeler

INFORMARE – RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU INVESTIȚIA „REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE ȘCOALA CISTEIU DE MUREȘ”

Astăzi 5 iunie 2019 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția „Reparații și consolidare Școala Primară Cisteiu de Mureș”.

Lucrările au fost executate conform proiectului, valoarea acestora fiind de 811.506,77 lei.
De asemenea au fost respectate în totalitate recomandările ISU, recomandări cuprinse în SSI (Scenariu de securitate la incendiu).
Având în vedere cele de mai sus, suntem convinși că la începutul noului an școlar Școala Primară Cisteiu de Mureș va primi toate avizele necesare funcționării.

Primar,
Silviu Vințeler

Înapoi sus