Noutăți

Începe colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

Începând cu data de 6 februarie 2020, începe distribuirea sacilor galbeni către populație , saci destinați colectării deșeurilor reciclabile.

Compania de salubrizare va distribui câte o rolă, a 25 buc saci/rola, către fiecare gospodărie deținătoare a unui contract de salubrizare încheiat cu RER VEST SA.

Numărul de 25 buc saci galbeni sunt destinați colectării deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, pet, folie, doze de aluminiu și tetra pak-uri), pentru o perioada de 1 an de zile (12 luni).

Colectarea sacilor galbeni plini cu deșeuri reciclabile (fracție uscată), se va efectua în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni!

Mai sus aveți modelul de fluturaș informativ care va fi distribuit odată cu sacul galben, care conține informații legate de folosirea sacului galben și a modului de încasare a facturilor emise de către RER VEST SA.

În urma urma demarării acestei acțiuni, se va elimina pe viitor taxa de 2,5 lei+TVA/persoană percepută până acum în lipsa colectării selective a deșeurilor.

Comunicat Primăria orașului Ocna Mureș

Referitor la suma de 2,5 lei plus TVA  pe lună care este încasată de operatorul de salubritate, Primăria orașului Ocna Mureș face următoarele precizări:

– suma respectivă este stabilită, prin lege, tuturor beneficiarilor de servicii de salubritate și se aplică atunci când deșeurile menajere nu sunt colectate selectiv;

– în momentul în care se va realiza efectiv colectarea selectivă a deșeurilor, această sumă nu va mai fi încasată de la abonați.

         Pentru a realiza colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Ocna Mureș, în luna februarie vor fi amplasate un număr suficient de containere distincte pentru fiecare tip de deșeuri reciclabile, așezate în toate zonele orașului.

         Aceste containere vor fi distincte de celelalte recipiente de colectare a deșeurilor menajere și vor fi ridicate în alte zile și de către alte utilaje specializate aparținând operatorului de salubritate.

         Colectarea responsabilă a deșeurilor menajere,  prin separarea lor în funcție de tipul deșeurilor reciclabile va duce la eliminarea sumei de 2,5 lei plus TVA  pe lună din facturile abonaților.

         În consecință adresăm populației rugămintea ca, după montarea containerelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, să le folosească în mod util și responsabil pentru a reduce în acest fel, chiar și numai cu 2,5 lei plus TVA pe lună, factura pentru servicii de salubritate.

         Mulțumim pentru înțelegere.

 

Primarul orașului Ocna Mureș

Silviu Vințeler

ANUNT referitor la obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind registrul agricol

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, în temeiul art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registru agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi luând în considerare prevederile Ordinului nr. 289/7325/1136/147/437/1588/2018 al MADR/MDRAPE/INS/MAI/MFP/ANCPI, aducem la cunoştinţa publică, obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice din oraşul Ocna Mureş, cu privire la registru agricol şi prevederile legale incidente în materie:

 1. Potrivit prevederilor art. 8 din O.G. nr. 28/2008 Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

 1. În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:
 2. Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 3. Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 4. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
 5. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin.(1), se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu« la rubrica «semnatura declarantului«. (…)
 6. Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
 7. În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registru agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
 8. În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registru agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice şi de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

 

SECRETAR: Simion Nicuşor Pandor

Responsabil registru agricol:

Petridean Olimpia Cristina

Cristea Liliana

Ocna Mureș

09.01.2020

Anunț concurs

Instituția publică Oraș Ocna Mureş organizează în data de 10.01.2020 ora 1000 concurs/examen de recrutare în vederea ocupării  unei funcţii contractuale vacante de execuţie pe durată nedeterminată de şofer I în cadrul serviciului de transport public local, compartimentul transport public local din cadrul instituției organizat conform Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu  modificările  şi completările ulterioare, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

 

Concursul/examenul se va desfășura la sediul instituției publice Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27 județul Alba, astfel:

 

 1. Proba scrisă care va avea loc în data 10.01.2020 ora 1000 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27, sala de ședințe;
 2. proba practică va avea loc în data 10.01.2020 ora 1400 la sediul instituției publice, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr. 27;
 3. proba interviu se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenului de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul comisiei de concurs/examen în perioada 10.12.2019-23.12.2019 până la ora 1600.

Pentru ocuparea prin concurs/examen a funcţiei contractuale vacante de execuţie de şofer I  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

 • condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt cele stabilite la art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 

    1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 • condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

    –Studii  profesionale/medii;

Permis auto de conducere în categoria de transport B,C, C+E, D;

Atestat profesional de transport public de persoane;

Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D;

minim 5 ani vechime în munca  de şofer.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

                         -abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;

– disponibilitate la un program flexibil.

 1. c) dosarul de concurs trebuie să conţină, conform 6, alin. (1-4) al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 2011 cu modificările şi completările ulterioare următoarele documente:

      1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei   publice organizatoare (cererea se eliberează de Serviciul Resurse-umane al instituţiei);

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste   efectuare unor specializării, precum şi copiile documentelor care atestă îneplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente   penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

     8) Atestat profesional de transport public de persoane, în original;

       9)Aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

      10)Aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D, în original;

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele   emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.            Actele prevăzute la alin.1, lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

d)Bibliografia:

1.OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;

2.OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată r1;

 1. 3. Legea nr.92/2007- privind serviciile publice de transport personae în unitățile administrativ teritoriale cu modificării;
 2. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară;

            5.Legea nr. 319 din 2006  a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor.

Detalii privind desfăşurarea concursului sunt disponibile la sediul instituției publice Oraş Ocna Mureş str. N. Iorga, nr. 27 județul Alba la serviciul buget contabilitate resurse-umane salarizare, telefon 0258/871.217 sau accesând pagina oficială de internet www.primăriaocnamures.ro.

            PRIMAR,                                                    

 SILVIU VINŢELER                                                 

DIRECTOR EXECUTIV,

AIDA-VETURIA ONAC

Întocmit

Referent III superior,

Sasu Maria       

Anunț public

Primăria orașului Ocna Mureș, titular al proiectului pentru obiectivul de investiții –Amenajament pastoral pentru pajiștile din orașul Ocna Mureș – cu amplasamentul pe U.A.T. Ocna Mureș, jud. Alba, în conformitate cu HG 1076/2004, anunță publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus la APM Alba prima versiune a proiectului sus menționat în vederea solicitării avizului de mediu .

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr.7 B, Alba Iulia și la sediul titularului – Primăria orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud.Alba, în zilele de luni – vineri între orele 10 -14 .

Observațiile publicului cu privire la prima versiune a proiectului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț .

PRIMAR

Silviu VINȚELER

Anunț achiziții Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş, necesare actualizării valorii contabile a acestora.  Suma maximă disponibilă este de 36000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1107158, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Documentație atribuire

Clarificari 1

Clarificari 2

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț: AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE

AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE ENUMERATE MAI JOS S-A FĂCUT PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI JURIST SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

 1. 1.Sectorul 90 – tarlaua PIETRAR – Micoșlaca și tarlaua ÎNTRE CĂLI – partea dreaptă a drumului Pustabăgău – Cistei
 2. Sectorul 51 – tarlalele – HORGOȘ – Cistei, RÂTUL I, RÂTUL II, RÂTUL III, ȘES MIC STÂNGA – UIOARA DE JOS
 3. Sectorul 52 – tarlalele – ȘES MIC DREAPTA, ȘES MARE STÂNGA – UIOARA DE JOS, ȘES MARE DREAPTA – UIOARA DE JOS, DELNIȚI – UIOARA DE JOS, TEREN FOTBAL ȘI BATALE – LÂNGĂ GROAPA DE GUNOI – UIOARA DE JOS
 4. Sectorul 23 – tarlaua BERC RĂZBOIENI LÂNGĂ CASA DE POMPE
 5. Sectorul 75 – tarlalele RĂZOARE CISTEI nr. I, II, III, IV și ȘTIUBEI CISTEI
 6. Sectorul 25 – tarlalele BERC RAZBOIENI – lângă canton
 7. Sectorul 24 – tarlalele DELNIȚA MICĂ RĂZBOIENI, DELNIȚA MARE RĂZBOIENI și BERC MARE RĂZBOIENI
 8. Sectorul 22 – tarlaua DUPÂ DEPOU – PREFABRICATE RÂZBOIENI
 9. Sectorul 70 – tarlaua DIN SUS DE SAT – CISTEI, LA MARIAN – CISTEI, LA JIDOVU – CISTEI, LA BORASU – CISTEI

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400

ÎNTOCMIT,

ing. Liviu Gârlea

Compartimentul agricol, cadastru agricol                                                   

Nr. 15106 din 24.09. 2019               

 

Înapoi sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support