Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Comunicat Primăria orașului Ocna Mureș

Referitor la suma de 2,5 lei plus TVA  pe lună care este încasată de operatorul de salubritate, Primăria orașului Ocna Mureș face următoarele precizări:

– suma respectivă este stabilită, prin lege, tuturor beneficiarilor de servicii de salubritate și se aplică atunci când deșeurile menajere nu sunt colectate selectiv;

– în momentul în care se va realiza efectiv colectarea selectivă a deșeurilor, această sumă nu va mai fi încasată de la abonați.

         Pentru a realiza colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Ocna Mureș, în luna februarie vor fi amplasate un număr suficient de containere distincte pentru fiecare tip de deșeuri reciclabile, așezate în toate zonele orașului.

         Aceste containere vor fi distincte de celelalte recipiente de colectare a deșeurilor menajere și vor fi ridicate în alte zile și de către alte utilaje specializate aparținând operatorului de salubritate.

         Colectarea responsabilă a deșeurilor menajere,  prin separarea lor în funcție de tipul deșeurilor reciclabile va duce la eliminarea sumei de 2,5 lei plus TVA  pe lună din facturile abonaților.

         În consecință adresăm populației rugămintea ca, după montarea containerelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, să le folosească în mod util și responsabil pentru a reduce în acest fel, chiar și numai cu 2,5 lei plus TVA pe lună, factura pentru servicii de salubritate.

         Mulțumim pentru înțelegere.

 

Primarul orașului Ocna Mureș

Silviu Vințeler

Anunț

privind  rezultatul final al concursului organizat de primarul orașului Ocna Mureş în data de 10.01.2020 ora 1000 proba scrisă, în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată,  de şofer I-cod cor  832201 din cadrul serviciul de transport public local oraş Ocna Mureş, compartimentul transport public local.

Nr. crt.

1.

Numele si prenumele candidatului

Drăgan Ioan-Nicolae

 

Punctajul obținut la concurs

 85,84

 

Rezultat final examen

ADMIS / RESPINS

ADMIS

Rezultatul final al examenului poate fi contestat în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27 până la ora 1600.

Secretar comisie

Referent III superior

Sasu Maria

Ocna Mureş la data 15.01.2020 ora 920

ANUNT referitor la obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind registrul agricol

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, în temeiul art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registru agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi luând în considerare prevederile Ordinului nr. 289/7325/1136/147/437/1588/2018 al MADR/MDRAPE/INS/MAI/MFP/ANCPI, aducem la cunoştinţa publică, obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice din oraşul Ocna Mureş, cu privire la registru agricol şi prevederile legale incidente în materie:

  1. Potrivit prevederilor art. 8 din O.G. nr. 28/2008 Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

  1. În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele:
  2. Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  3. Între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  4. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
  5. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin.(1), se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registru agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu« la rubrica «semnatura declarantului«. (…)
  6. Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
  7. În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registru agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
  8. În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registru agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice şi de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

 

SECRETAR: Simion Nicuşor Pandor

Responsabil registru agricol:

Petridean Olimpia Cristina

Cristea Liliana

Ocna Mureș

09.01.2020

ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

La concursul organizat de primarul oraşului Ocna Mureş în data de 10.01.2020 ora 1000 în vederea ocupării  unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, pe durată nedeterminată, de şofer I-cod cor 832201 în cadrul serviciul de transport public local, compartimentul transport public local al instituției Oraș Ocna Mureș.

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr. înregistrare al dosarului de participare la concurs/examen Rezultatul verificării dosarelor Admis/ Respins Motivaţia
1. Gatea Ioan 20625/13.12.2019 ADMIS
2. Pop Stelian-Valentin 21198/23.12.2019 ADMIS
3. Ardelean Septimiu-Alexandru 20933/18.12.2019 RESPINS

nu îndeplinește condițiile de vechime cerute

4. Drăgan Ioan-Nicolae 20859/17.12.2019 ADMIS
5. Hățăgan Ioan-Florin 20624/13.12.2019 ADMIS

 

Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la compartimentul resurse umane din cadrul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, județul Alba.

Secretar comisie concurs

Referent III superior,

Sasu Maria         

Ocna Mureş

Afişat azi la data 30.12.2019 ora 1330

Anunț intenție achiziție “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii întocmire P.U.D. și Studiu Fezabilitate amenajare Complex sportiv în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș”

Cod CPV: 71410000-5  Servicii de urbanism

Cod CPV: 71241000-9  Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru P.U.D.

Valoarea estimată: 25.000,00 lei fără TVA pentru S.F.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 23.12.2019 ora 11.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Cerințe minime: Experienţa similară cu obiectul contractului se solicită prin completarea formularului  în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 50.000,00 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a maximum 3 contracte. Execuţia serviciilor prezentate ca experienţă similară se confirmă prin prezentarea de certificate sau documente de bună execuţie datate, semnate şi parafate de către beneficiarul public sau privat, din care să rezulte beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-au desfășurat serviciile, ducerea la bun sfârşit a serviciilor de proiectare.

 

Documentele prin care ofertanţii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

– copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;

– certificate de predare primire;

-recomandări;

– procese verbale de recepţie parțială/finală;

– certificări de bună execuţie;

– certificate constatatoare

Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat).

Propunerea tehnică: va conține cerințele minime de proiectare prevăzute în tema de proiectare,  Proiectul tehnic faza SF(partea scrisă și partea desenată) va fi întocmit conform prevederilor HG 907/2016.

Pentru întocmirea ofertei vă anexăm:

– nota conceptuală

– tema de proiectare

-extras CF nr. CAD 79210, S=40.433 mp.

-Certificat Urbanism nr.44/2019

-Plan UTR

-Plan amplasament si delimitare imobil.

Propunerea financiară: prețul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, defalcat pe servicii de proiectare SF și servicii urbanism PUD. Nu se modifică sau ajustează pe toată perioada de derulare a contractului.

Persoana de contact: ec. Potinteu Vasile, tel: 0733 670589

e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro,

Limba în care trebuie elaborată oferta: română

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Cert.Urb. 44-02.08.2019

Compl. sportivExtras

CF 79210-03.12.2019

Modele formulare

Nota conceptuala

Plan amplasament si delimitare imobil

Plan UTR

Tema Proiectare

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

Anunț intenție achiziție LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – Cod CPV 45233251-3. Suma maximă disponibilă este de 210084,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 30.12.2019 ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 30.12.2019 ora 11.30.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1124318 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

documentatie de atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Înapoi sus