Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 10, 18, 26, 27, 31, 32, 55, 56, 65, 71, 82, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Ocna Mureș, județul Alba Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Suma maximă disponibilă este de 69,00 lei/imobil. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.07.2019, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SICAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1088326, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670587, persoană de contact: ing. Gârlea Liviu sau prin e-mail, la adresa agricol@primariaocnamures.ro

Biroul achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile

 

Anunț final

Privind rezultatul final la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 10.06.2019 ora 1100 de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul servicilui public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț proba scrisă

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 10.06.2019 ora 1100 de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciului public local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Anunț

Privind rezultatul  probei interviu  a examenului organizat de institutia, Oraş Ocna Mureş, în data de 10.06.2019 în vederea ocupării, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului de inspector, clasa I, grad profesional, superior din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

INFORMARE – RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU INVESTIȚIA „REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE ȘCOALA CISTEIU DE MUREȘ”

Astăzi 5 iunie 2019 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru investiția „Reparații și consolidare Școala Primară Cisteiu de Mureș”.

Lucrările au fost executate conform proiectului, valoarea acestora fiind de 811.506,77 lei.
De asemenea au fost respectate în totalitate recomandările ISU, recomandări cuprinse în SSI (Scenariu de securitate la incendiu).
Având în vedere cele de mai sus, suntem convinși că la începutul noului an școlar Școala Primară Cisteiu de Mureș va primi toate avizele necesare funcționării.

Primar,
Silviu Vințeler

Anunț

Anunț privind rezultatul la proba de selecţie a dosarelor depuse pentru  participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat din data de 10.06.2019 ora 1100  de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru  funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului şi funcţia publică de executie deţinută în statul de funcţii Funcţia publică de executie pentru care candidează Nr. înregistrare formularul de înscriere Vechimea în grad profesional deţinut ani/luni/zile la data de 27.05.2019 Rezultatul verificării dosarelor

Admis/ Respins

Motivul respingerii dosarului
1. Barbu Liana Monica inspector, clasa I, grad profesional principal inspector, clasa I, grad profesional superior 8163/16.05.2019 3 ani și 4 luni și 26 zile ADMIS

 

       Contestaţiile privind rezultatul probei de selecţiei a dosarelor se depun în scris, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs/examen inregistrate la instituţia Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27.

Secretar comisie,

Referent III superior,

Cociș Ioana Rodica

 

 

Achiziție publică ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 4201,68 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 29.05.2019, ora 16:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1081608, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie de atribuire

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Avertizare hidrologică: depășiri ale cotelor de atenție pe Mureș

Avertizarea este valabilă miercuri, 22 mai, începând cu ora 14.00, până în data 23 mai, ora 00:00.

Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Harta cu codurile şi semnificaţia acestora se anexează.

Se menționează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenții de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgenţă generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”.

 

Anunț achiziție proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș. Suma maximă disponibilă este de 352941,17 lei, fără TVA (420000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 27.05.2019, ora 16:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1080517, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Înapoi sus