Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț achiziție proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș. Suma maximă disponibilă este de 352941,17 lei, fără TVA (420000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 27.05.2019, ora 16:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1080517, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Dezbatere publică: Tarifele de salubrizare din oferta financiară a asocierii SC RER VEST SA și SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul document:

Tarifele de salubrizare din oferta financiară a asocierii SC RER VEST SA și SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 10 iunie 2019 ora 16.00.

În data de 11.06.2019, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a documentului în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală, ce va fi supusă aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.

Anunț

Unitatea Administrativ Teritoriala Ocna Mureș, aduce la cunoștință celor interesați, faptul că prin Hotărârea nr.78 din 09.05.2019 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2019, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013. Sumele au fost repartizate pe componente, după cum urmează:

– ,,Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social’’suma alocată este de 50.000 lei;

– ,,Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”,  suma alocată este de 5.000 lei;

– ,,Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei.

Termenul de depunere al dosarelor este de 10.06.2019.

Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul instituției, www.primariaocnamures.ro sau la sediul acesteia.

 

Anunț achiziționare Servicii de proiectare rețea de canalizare menajeră în localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de proiectare rețea de canalizare menajeră în localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca  – Cod CPV: 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor. Suma maximă disponibilă este de 84033,61 lei, fără TVA (100000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 14.05.2019, ora 16:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1077209, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie de atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primarul oraşului Ocna Mureş organizează în data de 10.06.2019 ora 1100, la sediul instituţiei, Oraș Ocna Mureș, strada Nicolae Iorga nr.27, județul Alba, examen/concurs de promovare în grad profesionl imediat superior pentru funcţia publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului, de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, compartiment evidența persoanelor, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

1.Etapele privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior constau în următoarele probe:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute, se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, Serviciul buget contabilitate resurse umane.

            b)Proba scrisă care va avea loc în data de 10.06.2019 ora 1100 la sediul instituţiei Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba în  sala de şedinţe;

 1. c) Proba interviu –data, ora şi locul susţinerii probei interviu va fi comunicată la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise.
 2. 2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, funcţionarul public pentru a participa la examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevazute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 4. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 5. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

 1. Dosarul de concurs se va depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării anunţului, respectiv în perioada cuprinsă între 06.05.2019-27.05.2019 ora 1600 la serviciul buget contabilitate, resurse umane-salarizare şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:
 2. a) cererea de înscriere la examen, prevăzută de anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.611/2008, cu modificata şi completată;
 3. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 4. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
 5. 4. Bibliografia de examen/concurs

 

-Constitutia României,

-Legea nr.188/1999-r2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.7 /2004 – privind Codul de conduită al funcţionarului public-republicată;

-Legea nr. 215/2001 (r1)-privind administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare,

                – Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanța de urgența a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetatenilor romani*)(republicare 1);

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public modificată;

-Hotărârea guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs/examen sunt disponibile accesând pagina oficială www.primăriaocnamures.ro sau la telefon/fax 0258871217/ interior 215, persoana de contact Sasu Maria referent III superior în cadrul  Serviciul buget contabilitate resurse-umane.

Proces verbal de afisare concurs promovare

       PRIMAR,                   DIRECTOR EXECUTIV,

SILVIU VINŢELER                  AIDA-VETURIA ONAC

 

 

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                           Referent III superior,

                                                                                                                                  Sasu Maria

Anunț achiziție publică accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 16662,38 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 08.05.2018, ora 16:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1076288, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie atribuire

Clarificari

 

Anunț achiziție publică LUCRĂRI de MARCAJ RUTIER

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de MARCAJ RUTIER  – Cod CPV 45233221-4. Suma maximă disponibilă este de 58823,52 lei, fără TVA (70000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.05.2019. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1076291, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Sărbători Pascale pline de Lumină și Pace!

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi!

Silviu Vințeler – Primar Ocna Mureș

Licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 14.05.2019, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului Local, licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale, pentru o perioadă de 9 ani, clasificată și situată după cum urmează :

 – Sector 12B – pășune pentru ovine și/sau caprine

Nr. lot Denumirea pășunii Supr. ha Bloc fizic Categoria de folosință
12 Uioara de Sus – ,,Larga’’ 13,48 Parțial din 2368 Ovine/caprine

 

Suprafața totală : 13,48 ha

Preț de pornire : 265,50 lei/ha/an

Valoare garanție de participare : 358 lei

Participarea la licitație este condiționată de achitarea următoarelor taxe :

 • Garanție de participare la licitație – 358 lei ;
 • Contravaloarea Caietului de Sarcini – 100 lei . Se achiziționează de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Ocna Mureș .

  Ofertele se pot depune la registratura Primăriei orașului Ocna Mureș, până cel mai târziu la ora 1600 din preziua desfășurării licitației .

 

 

 

            PRIMAR,                                                                                    ÎNTOCMIT

   VINŢELER SILVIU                                                                       GÂRLEA LIVIU

 

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează  în data de 07.05 2019,  ora 11, – LICITAŢIE  PUBLICĂ pentru :

Închirierea a spaţiului în suprafaţă de utilă de 45 mp. înscris în CF.70156-C1-U5-Ocna Mureş, cu nr. top.289/2/1/IV situat în Ocna Mureş, str.M. Kogălniceanu, bl.30, sc.B,ap.4, jud.Alba, cu destinaţia de birouri, spaţiu comercial.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în a doua zi de joi a fiecărei luni, ora 1100 până la sfârşitul anului.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, (cam. 11) şi informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Ofertele se pot depune la registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş, până în preziua licitaţiei , ora 1400 .

 

 

PRIMAR,                                                       ÎNTOCMIT,

Jur.Silviu Vinţeler                                                Sing.Monica Botoş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus