Compartimentul Audit


CORINA CÎNDEA
Camera: 14
Mobil: 0733 932 935

Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

Tel: 0258 871 217 / int. 229
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440


 Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Compartimentul Audit
al Primăriei Orașului Ocna Mureș


Descriere generală


Ocna Mures

 

Compartimentul Audit este subordonat direct Primarului, conform art. 2, lit. c din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 şi este o activitate organizată independent în structura Primăriei. Activitatea de Audit constă în verificări, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern şi are ca scop evaluarea obiectivă a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice, utilizarea resurselor în mod economic, eficace si eficient precum şi raportarea constatărilor, slăbiciunile identificate şi măsurile de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor de control intern. Principalele atribuţii ale Compartimentului Audit sunt următoarele:
- certifică trimestrial şi anual (anexând raportul de audit) bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară, prin verificarea legalitaţii, realitaţii şi exactitaţii evidenţei contabile și ale activelor financiare şi de gestiune;
- Examinează legalitatea, regularitatea, conformitatea operaţiunilor, identifică erorile, gestiunea defectuoasă, fraudele şi propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi;
- supraveghează, urmăreşte şi controlează ritmicitatea funcţionării fluxului informaţional destinat îndeplinirii deciziilor;
- evaluează gradul de economicitate şi eficienţă al utilizării fondurilor publice (formate din resurse financiare, umane, materiale) în îndeplinirea obiectivelor propuse;
- identifică slabiciunile sistemelor de conducere şi control şi propune masuri pentru corectarea acestora si diminuarea eventualelor riscuri;
- efectuează auditul pentru raportările financiar-contabile trimestriale întocmite la nivelul Consiliului Local, precum şi pentru proiectul de buget întocmit de ordonatorul principal de credite;
- controlează modul de utilizare a creditelor bugetare şi a plăţilor efectuate din fondurile publice, propunând măsuri de intrare în legalitate, atunci când este cazul;
- exercită activitatea de control financiar preventiv pentru proiectele de operaţiuni care fac obiectul acestuia;
- urmăreşte condiţiile în care se desfăşoară activităţile de achiziţii publice la nivelul Consiliului Local, precum şi modalitatea de atribuire a contractelor acestora;
- exercită activităţi de control asupra investiţiilor publice la nivelul Consiliului Local și asupra situaţiilor de lucrări aferente acestora;
- efectuează activitatea de audit asupra managementului la nivelul Consiliului Local, evaluând calitatea şi eficienţa cu care ordonatorul principal de credite organizează, conduce și finanțează operaţiunile, activităţile şi acţiunile specifice Consiliului Local;
- efectuează auditul pentru activităţile societăţilor comerciale care administrează patrimoniul public, celor care sunt subordonate Consiliului Local;
- asigură auditarea în afara instituţiei Primăriei pentru beneficiarii de fonduri alocate de la bugetul local (licee, grupuri şcolare etc.);
- asigură asistenţa de specialitate la comisiile de profil ale Consiliului Local, facând propuneri de îmbunătăţire a domeniilor vizate;
- întocmeşte diverse dări de seamă, rapoarte și informări privind activitatea biroului și le transmite celor în drept;
- asigură păstrarea confidenţialităţii datelor ce privesc activitatea biroului şi documentelor cu care intră în contact salariaţii acestuia;
- elaborează proiecte de hotărâri în domeniul auditului intern, le supune spre aprobare Consiliului Local după care urmăreşte realizarea măsurilor dispuse;
- păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
- duce la îndeplinire şi alte atribuţii date de Primar şi Consiliul Local în condițiile legii.
Informații de contact


Adresa

str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700
Ocna Mureș, jud. Alba, RomâniaCorina Cîndea

0258 871 217 / interior: 229Camera

14


Fax

0258 871 217


Fax-mail

0358 816 440Program de lucru

07:30 - 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
07:30 - 13:30 (vineri)
Șef compartiment: Corina Cîndea


Tel

0258 871 217 / interior: 229Mobil

0733 932 935Camera

14


E-mail

audit@primariaocnamures.rovizite pe site:     |     ultima editare: 03 March 2015 08:13:08.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)